Over

ikwileerlijkezuivel.nl

Ikwileerlijkezuivel.nl: het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen.

Ikwileerlijkezuivel.nl wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun zuivel en ondersteund worden om natuurinclusief te gaan werken. Dit wordt gerealiseerd door de keten te verbinden en samen met de ketenpartners te innoveren. Daarnaast wordt er ingezet op integrale verduurzaming van de natuur. In het bijzonder van Natura 2000-gebieden, om deze te behouden voor de toekomstige generatie.

Eerlijke prijzen voor de boeren

Wij vinden dat de opbrengsten van investeringen eerlijk verdeeld moeten worden over de keten, dus dat een deel van de opbrengsten ook terecht komt plekken waar er geïnvesteerd wordt: zoals bij de boeren. 

Innovatie door samenwerking in de keten

Ikwileerlijkezuivel.nl gelooft dat de zuivelketen anders georganiseerd kan worden. Door samen te werken in de keten kunnen we succesvolle innovaties snel naar de markt brengen en toetsen op haalbaarheid. Als deze succesvol blijken te zijn schalen we dit daarna snel op. Op deze manier willen we een portfolio van nieuwe verdienmodellen opbouwen, waardoor melkveehouders alternatieve en/of extra opbrengsten genereren.

Super efficiënte productie

Doordat er sprake is van slechts één melkstroom (Natura 2000-melk) en in elke fabriek te focussen op één soort verpakking en een beperkt aantal producten, kunnen we de productie sterk vereenvoudigen. Hierdoor dalen de productiekosten en blijft er geld over voor innovatie op het boerenerf.

Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten (zuivel gemaakt van melk, afkomstig uit onze mooiste natuurgebieden) hetgeen wat aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel. Natuurlijke producten gemaakt van melk geproduceerd op zuivere natuurgrond. 

Eerlijk omgaan met natuur en dier

Duurzaamheid is een begrip waar veel over gepraat wordt. Maar wat doen we er écht aan? Eindeloze discussies over modellen, metingen en de impact van de gemeten waarden… De discussie is inmiddels zo complex geworden dat dit voor de meesten van ons niet meer te begrijpen is. Het wordt tijd dat we daadwerkelijk iets gaan doen. De klok staat al voorbij 5-voor-12, als we nog langer wachten wordt de enorme schade aan ons milieu onherstelbaar!

Handen uit de mouwen

Wij zijn daarom wel klaar met steeds maar blijven praten! We steken onze handen uit de mouwen en zijn aan de slag met concrete verbeterprojecten die onze aarde een stukje leuker maken voor ons en voor volgende generaties. Zo willen we een bijdrage leveren aan de urgentie om de schade aan ons milieu te repareren. 

Natura 2000

De biodiversiteit van onze natuurgebieden zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op verduurzaming van de keten in samenwerking met melkveehouders in Natura 2000-gebieden.  

Een oplossing voor en door ons allemaal

 

Samenwerking met de hele keten

Wij geloven dat de samenwerking tussen alle partners in de keten allesbepalend is om transitie in de zuivelbranche te realiseren en te ontwikkelen tot een natuurinclusieve en faire zuivelketen.

Contract for Change

We zijn in gesprek met zuivelproducenten, supermarkten, melkveehouders en landelijke en provinciale overheden. Het doel is afspraken te maken over gezamenlijke doelstellingen en innovaties in relatie tot eerlijke verdienmodellen en verduurzaming. Deze afspraken leggen we samen vast in het Contract for Change. Alleen samen maken we grote impact.

 

Een eerlijke missie

Tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording.

Perspectief voor een eerlijke prijs

Door samenwerking in de keten op het gebied van innovatieve verdienmodellen  krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk.

Verduurzaming voor natuurgebieden

Er moet nu echt iets gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en broeikasgassen, en aan de verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarom starten we zo snel mogelijk met verbeterprojecten.

Eerlijke
verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Het verleden in een nieuw jasje

In het verleden was de zuivelketen ingericht op basis van kleinschalige, lokale zuivelfabrieken waar de melk werd verwerkt en waar melkboeren direct de zuivelproducten bij de klanten thuisbezorgden. In een gemoderniseerde vorm willen we nu weer terug naar deze situatie. En dit is ook mogelijk!  
Namelijk door in elke fabriek te focussen op één soort verpakking en een beperkt assortiment, in combinatie met één centraal georganiseerde automatisering in de cloud. Verse producten van verse oorsprong.

 

 

Transparantie met gebiedsgerichte (uitgebreide) biodiversiteits-monitor

Door gebiedsgericht te werken is het mogelijk een transparante terugkoppeling te geven over de status van de Natura 2000-gebieden. Denk aan de ontwikkeling van de biodiversiteit, waterkwaliteit en stikstofreductie. Tevens wordt ingezet op het vergroten van het dierenwelzijn.

Verbeterprojecten ten behoeve van uitstoot, waterkwaliteit & biodiversiteit

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van stikstof en broeikasgassen (zoals CO2 en Methaan) en aan de verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. Wij zullen onze community actief betrekken om deze projecten te definiëren en te volgen.

Ikwileerlijkezuivel.nl zal jaarlijks investeren in deze projecten die we in nauwe samenwerking met boeren en andere partners gaan uitvoeren. Dit zal in samenhang zijn met de Contract for Change.

De voortgang van onze projecten en de bereikte resultaten zullen we open en eerlijk delen op onze website en middels QR-codes op onze verpakkingen.

Een platform als gamechanger

Zoals al is bewezen in de wereld van hotels, taxi’s en restaurants zal ook de inzet van een platform de vastgelopen zuivelketen helpen veranderen. 

Daarom gaan we het landelijk schaalbare platform ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’ ontwikkelen. Door het inzetten van nieuwe concepten en het toepassen van innovatieve technologieën bouwen we een eerlijk alternatief voor de huidige zuivelketen.

Eerlijke verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Inzet Blockchain technologie: betrouwbaar en geheel onafhankelijk

Om een betrouwbaar en geheel onafhankelijk inzicht te geven in de stand van zaken in de zuivelketen gaat Ikwileerlijkezuivel.nl Blockchain technologie inzetten. Blockchain is een onafhankelijke boekhouding op internet waar informatie op een betrouwbare manier wordt vastgelegd zonder tussenkomst van derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatie over duurzaamheid (broeikasgassen, stikstof,  biodiversiteit en dierenwelzijn) of de kosten en prijzen. Hierbij brengen we elke processtap van de zuivelketen in kaart. We beginnen met het vastleggen van de huidige situatie in de keten.

QR-code

Op de verpakkingen van de zuivelproducten zal een QR-code komen te staan waar je de laatste stand van zaken kunt zien van de Natura 2000-gebieden. Zo is de consument gelijk in de gelegenheid om te zien waar de Natura 2000 voor staat en hoe het gerelateerd is aan onze zuivelproducten.

 

Eerlijk en transparant

Ook de resultaten van de verbeterprojecten zullen objectief worden gemeten en worden vastgelegd in de Blockchain. Het is van belang dat de gemeten informatie zonder tussenkomst van derden op een betrouwbare manier in de Blockchain wordt geregistreerd. Een mooi voorbeeld is een kippenboerderij die claimt dat haar kippen voldoende beweging krijgen. Dit bewijzen ze door stappentellers aan de pootjes van de kippen te bevestigen. Het aantal stappen van elke kip wordt vervolgens via internet rechtstreeks in de Blockchain geregistreerd. Ook kan er met behulp van drones bijvoorbeeld in kaart worden gebracht hoe de biodiversiteit en daarmee het aantal planten en insecten zich ontwikkelt in een gebied naar aanleiding van een verbeterproject.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief