Over

ikwileerlijkezuivel.nl

Ikwileerlijkezuivel.nl: het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen.

Ikwileerlijkezuivel.nl wil melkveehouders en de natuur in en om Natura 2000-gebieden duurzaam in balans brengen, in combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering om blijvend te kunnen boeren. Dit gaan we doen door innovaties op verduurzaming en verdienmodellen. De transitie naar een nieuwe en eerlijke zuivelketen wordt gerealiseerd door de keten te verbinden en samen met de ketenpartners te innoveren, op grond van ons “Contract for Change”. Daarnaast wordt er ingezet op integrale verduurzaming van de natuur. In het bijzonder van Natura 2000-gebieden, om deze te behouden voor de toekomstige generatie.

Eerlijke prijzen voor de melkveehouders

Wij vinden dat de opbrengsten in de keten eerlijk verdeeld moeten worden over de keten, dus dat een deel van de opbrengsten ook terecht komt op plekken waar er geïnvesteerd wordt: zoals bij de melkveehouders. 

Innovatie door samenwerking in de keten

Ikwileerlijkezuivel.nl gelooft dat de zuivelketen anders georganiseerd kan worden. Door samen te werken in de keten kunnen we succesvolle innovaties snel naar de markt brengen en toetsen op haalbaarheid. Als deze succesvol blijken te zijn schalen we dit daarna snel op. Op deze manier willen we een portfolio van nieuwe verdienmodellen opbouwen, waardoor melkveehouders alternatieve en/of extra opbrengsten genereren.

Super efficiënte productie

Doordat er sprake is van slechts één melkstroom (Natura 2000-melk) en in elke fabriek te focussen op één soort verpakking en een beperkt aantal producten, kunnen we de productie sterk vereenvoudigen. Hierdoor dalen de productiekosten en blijft er geld over voor innovatie en verduurzaming op het boerenerf.

Native zuivel

Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten (zuivel gemaakt van melk, afkomstig uit dé mooiste natuurgebieden van Nederland) hetgeen wat aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel. Natuurlijke producten gemaakt van melk geproduceerd op zuivere natuurgrond. 

Zuivel met hybride eiwitten

Achter de schermen zijn wij druk met de ontwikkeling van zuivelproducten met hybride eiwitten. De heerlijke smaak en voedingsstoffen van zuivel wordt gecombineerd met de kracht en duurzaamheid van plantaardige eiwitten. Door te kiezen voor hybride eiwitten verminderen we de impact op het milieu, zoals de uitstoot van broeikasgassen, terwijl wij de biodiversiteit versterken. Er wordt getest met vlinderbloemigen, die niet alleen stikstof binden en zo het gebruik van kunstmest verminderen, maar ook extra inkomsten genereren en circulariteit bevorderen. 

Een eerlijke missie

Tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: 

Melkveehouders en de natuur in en rondom Natura 2000-gebieden duurzaam in balans brengen.

 In combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering om blijvend te kunnen boeren. 

Dit doen we door innovaties op het gebied van verduurzaming en verdienmodellen. 

Perspectief voor een eerlijke prijs

Door samenwerking in de keten op het gebied van innovatieve verdienmodellen krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk.

Verduurzaming voor natuurgebieden

Er moet nu echt iets gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en broeikasgassen, en aan de verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarom starten we zo snel mogelijk met verduurzamingsprojecten.

Eerlijke
verantwoording

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!

Eerlijk omgaan met natuur en dier

Duurzaamheid is een begrip waar veel over gepraat wordt. Maar wat doen we er écht aan? Eindeloze discussies over modellen, metingen en de impact van de gemeten waarden… De discussie is inmiddels zo complex geworden dat dit voor de meesten van ons niet meer te begrijpen is. Het wordt tijd dat we daadwerkelijk iets gaan doen. De klok staat al voorbij 5-voor-12, als we nog langer wachten wordt de enorme schade aan ons milieu onherstelbaar!

Handen uit de mouwen

Wij zijn daarom wel klaar met steeds maar blijven praten! We steken onze handen uit de mouwen en zijn aan de slag met concrete verbeterprojecten die onze aarde een stukje leuker maken voor ons en voor volgende generaties. Zo willen we een bijdrage leveren aan de urgentie om de schade aan ons milieu te repareren. 

Natura 2000

De biodiversiteit van onze natuurgebieden zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving. Ikwileerlijkezuivel.nl zet in op verduurzaming van de keten in samenwerking met melkveehouders in Natura 2000-gebieden.  

Een oplossing voor en door ons allemaal

 

Samenwerking met de hele keten

Wij geloven dat de samenwerking tussen alle partners in de keten allesbepalend is om transitie in de zuivelbranche te realiseren en te ontwikkelen tot een natuurinclusieve en eerlijke zuivelketen.

Contract for Change

We zijn in gesprek met zuivelproducenten, supermarkten, melkveehouders, landelijke en provinciale overheden. Het doel is afspraken te maken over gezamenlijke doelstellingen en innovaties in relatie tot eerlijke verdienmodellen en verduurzaming. Deze afspraken leggen we samen vast in het Contract for Change. Alleen samen maken we grote impact.

Ikwileerlijkezuivel.nl zal optreden als ketenregisseur. Het is namelijk van erg belang om de lijnen tussen alle bovenstaande stakeholders kort te houden om de balans in de nieuwe keten te behouden. 

 

Transparantie met gebiedsgerichte (uitgebreide) biodiversiteits-monitor

Door gebiedsgericht te werken is het mogelijk een transparante terugkoppeling te geven over de status van de Natura 2000-gebieden. Denk aan de ontwikkeling van de biodiversiteit, waterkwaliteit en stikstofreductie. Tevens wordt ingezet op het vergroten van het dierenwelzijn.

Inzicht voor iedereen

We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen!

Melkveehouders, provincies, consumenten en retailers hebben allemaal toegang tot inzicht in de keten. 

Consument: QR-code voor transparantie

Op de verpakkingen van de zuivelproducten zal een QR-code komen te staan waar je de laatste stand van zaken kunt zien van de Natura 2000-gebieden. Zo is de consument gelijk in de gelegenheid om te zien waar de Natura 2000 voor staat en hoe het gerelateerd is aan onze zuivelproducten.

 

Dashboard voor monitoring van progressie

Melkveehouders 

De biodiversiteitsmonitor van Ikwileerlijkezuivel.nl geeft melkveehouders inzicht in hun impact op biodiversiteit te sturen en te meten. Het richt zich op bereiken van doelen, niet op specifieke maatregelen, waardoor melkveehouders de vrijheid hebben om passende acties te kiezen en gewaardeerd te worden. 

Provincies 

Het belang achter het dashboard voor de provincies ligt in de noodzaak om gebiedsgericht en op leefbare wijze de biodiversiteit te ontwikkelen in Natura2000-gebieden, conform de noodzaak zoals geformuleerd in het PPLG en de daaraan ten grondslag liggende taakstellingen van de Rijksoverheid.

Retailers

Retailers willen een bijdrage leveren aan een groene toekomst, ze willen in toenemende mate de milieu impact over de keten laten zien. Hierin speelt deze biodiversiteitsmonitor een belangrijke rol.  

Verbeterprojecten ten behoeve van uitstoot, waterkwaliteit & biodiversiteit

Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van stikstof en broeikasgassen (zoals CO2 en Methaan) en aan de verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit willen wij, op basis van de inzichten, zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten. Wij zullen onze community actief betrekken om deze projecten te definiëren en te volgen.

Ikwileerlijkezuivel.nl zal jaarlijks investeren in deze projecten die we in nauwe samenwerking met boeren en andere partners gaan uitvoeren. Dit zal in samenhang zijn met de Contract for Change.

De voortgang van onze projecten en de bereikte resultaten zullen we open en eerlijk delen op onze website en middels QR-codes op onze verpakkingen.

Een nieuwe keten als gamechanger

Het is duidelijk dat de huidige zuivelketen scheefgroei bevat. Deze scheefgroei omvat dan ook meer dan één onderdeel. Hierdoor is er een impact volle oplossing nodig; 

Een nieuwe, eerlijke en duurzame zuivelketen waarin melkveehouders en de natuur in Natura 2000-gebieden duurzaam in balans zijn met elkaar. In combinatie met een financieel gezonde bedrijfsvoering voor de melkveehouders zodat zij blijvend kunnen boeren.

Dat willen we doen door innovaties op verduurzaming en verdienmodellen.

Deze nieuwe keten waar Ikwileerlijkezuivel.nl deel van uitmaakt zal een disruptieve uitwerking op de zuivelmarkt hebben. Enkel zo lossen we dit probleem echt op.

 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Newsletter